Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), valamint 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja értelmében adataim kezeléséhez az alábbiakban részletezettek szerint hozzájárulok.

 

Mire használhatók az adataim?

Konferenciához szükséges adminisztráció (részvételi létszám, elérhetőségek, előadók programkínálatban való megjelenítése, számlázás, konferenciával kapcsolatos tájékoztató e-mail küldése).

 

Mely adataim kezeléséhez járulok hozzá? 
Név; elérhetőségek (telefon, e-mail); előadók esetén képmás (fénykép); számlázási adatok; helyszínen képmás; (fénykép, videófelvétel).

 

Milyen alapon kezelhetők az adataim?

Mert ahhoz jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárultam.

 

Ki lesz az adataim kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:
Dr. Németh Gergely Tibor, a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága elnöke

Adatfeldolgozó:
Frajna Piller Annamária, a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága elnökségi tag

 

Meddig kezelik az adataimat?

A konferencia befejezését követő 3 hónapig, 2021. december 31-ig.

 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetnek meg:

  1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog –  bármikor kérhetek tájékoztatást személyes adataim kezeléséről;
  2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor hozzáférhetek az adatkezelő által kezelt személyes adataimhoz;
  3. jogom van az adataim helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához – ha pontatlanul kezeli az adatkezelő az adataimat, azt jelezhetem az adatkezelő felé, és azt javításra, törlésre stb. kerül;
  4. az adatkezelő köteles engem tájékoztatni a címzettek személyéről, amennyiben továbbítja az adataimat másnak;
  5. adathordozhatósághoz való jog – amennyiben szükségem van rá, átadják a részemre személyes adataimat;
  6. tiltakozáshoz való jog – bármikor tiltakozhatok személyes adataim jogos érdeken alapuló kezelése ellen (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén nem releváns);
  7. automatizált döntéshozatal esetén jogom van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rám a döntés hatálya – (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén nem releváns);
  8. a jogorvoslathoz való jog – jogaimnak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok.

 

Hová fordulhatok, ha jogorvoslattal szeretnék élni, vagy a jogorvoslattal kapcsolatban kérdésem van?

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságához:

1065 Budapest, Révay köz 4.
Email: titkarsag@szmt.hu, elnok@szmt.hu

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

 

A Bírósághoz:

Bírósági jogorvoslattal is élhetek, Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatom meg.

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 1.

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése